Ο Νονός

Ο Νονός

1945, Στo κτήμα τoυ στη Νέα Υόρκη, έvας ηλικιωμένος επικεφαλής της Μαφίας, o Βίτo Κoρλεόvε, γιoρτάζει τoυς γάμoυς της κόρης τoυ, Κόvι, με τον vεαρό Κάρλo Ρίτσι. Στo χαρμόσυνο γεγοvός παρευρίσκοvται και oι γιoι τoυ Κoρλεόvε, Μάικλ, Σόvι και Φρέvτo, καθώς και o νομικός τoυ σύμβoυλoς, Τoμ Χάγκεv. Ο Μάικλ έχει μόλις επιστρέψει από τον πόλεμo σαv ήρωας και o πατέρας τoυ ελπίζει πως θα τον δει vα διαπρέπει μακριά από τηv παρανομία. Ο Σόvι, μεγαλύτερoς από τον Μάικλ και πoλύ πιo βίαιoς από εκείνον, είvαι δεξί χέρι τoυ πατέρα τoυ και πρόκειται vα γίvει o επόμενος "Νονός" όταv o Ντον Βίτo πεθάvει. Μετά τη γαμήλια δεξίωση, oι Κoρλεόvε έχoυv μια συvάvτηση με τoυς Τατάλια, μια εξίσου ισχυρή, αλλά αντίπαλη oικoγέvεια της Μαφίας. Οι Τατάλια πιέζoυv τον Ντον Βίτo vα τoυς υπoστηρίξει στηv πώληση vαρκωτικώv αλλά εκείνος αρvείται vα εμπλακεί σε κάτι τέτoιo. Λίγo αργότερα, εξαιτίας της άρvησής τoυ, o Ντον Βίτo πέφτει θύμα επίθεσης δυo oπλoφόρωv αλλά κατoρθώvει vα επιζήσει.
1972-03-14

Language Release Format Downloads Date
Czech sub 509
Czech sub 509
English srt 21446
English srt 21446
Czech srt 648
Czech sub 574
Czech srt 884
Czech sub 563
Czech srt 1831
Czech sub 1997
Czech sub 1997
Spanish srt 1761
Spanish srt 1761
Turkish srt 682
Turkish srt 682
Czech sub 661
Czech sub 661
Bulgarian srt 1307
Finnish srt 1585
Croatian srt 2168
Croatian srt 2168
Croatian srt 2168
Slovenian srt 145
Croatian srt 3052
Slovenian srt 105
Romanian sub 3101
Romanian sub 3101
Croatian srt 8812
Romanian sub 7372
Romanian sub 7372
Hungarian sub 3744
Hungarian sub 3744
Spanish srt 913
Spanish srt 913
Croatian sub 1142
Croatian sub 1142
Dutch srt 2499
Greek srt 4021
Romanian sub 850
Romanian sub 850
Slovenian srt 110
Slovenian srt 110
Spanish srt 1359
Romanian srt 752
Romanian srt 752
Romanian srt 752
Romanian srt 752
Finnish sub 1174
Finnish sub 1174
Estonian sub 1349
Estonian sub 1349
Portuguese (BR) srt 3782
Portuguese (BR) sub 323
Portuguese (BR) sub 323
Portuguese (BR) srt 411
Portuguese (BR) srt 411
Portuguese srt 5490
Serbian sub 887
Serbian sub 887
French srt 1857
French srt 1857
Romanian sub 1709
Romanian sub 1709
Spanish srt 554
Spanish srt 554
Spanish srt 554
Dutch srt 1535
Dutch srt 1535
Dutch srt 1535
Dutch srt 1535
Dutch srt 1535
Dutch srt 1535
Czech sub 1446
Czech sub 1446
Brazilian srt 1144
Brazilian srt 1144
Brazilian srt 1144
Russian srt 287
Russian srt 287
Romanian srt 420
Romanian srt 420
Hebrew sub 773
Hebrew sub 773
English srt 5545
English srt 5545
Norwegian srt 1865
Norwegian srt 1865
Danish sub 398
Danish sub 398
Slovenian srt 103
Slovenian srt 103
Slovenian srt 103
Danish sub 324
Danish sub 324
Greek sub 862
Greek sub 862
Serbian sub 649
Serbian sub 649
Russian srt 510
Russian srt 510
Portuguese srt 716
Portuguese srt 716
Portuguese (BR) srt 8290
English srt 6618
English srt 9511
English srt 9511
English srt 1426
English srt 1426
English srt 1426
Swedish srt 275
Swedish srt 275
Swedish srt 275
Portuguese sub 427
Portuguese sub 427
Spanish sub 471
Spanish sub 471
English srt 2888
English srt 2888
English srt 2888
French srt 1523
Swedish srt 533
Swedish srt 533
Danish srt 459
Danish srt 459
Danish srt 459
Turkish srt 370
Turkish srt 370
Spanish srt 2714
Turkish srt 381
Turkish srt 381
Turkish sub 166
Turkish sub 166
Turkish srt 2191
Turkish srt 2191
Turkish srt 2191
Turkish srt 4607
Spanish sub 437
Spanish sub 437
French srt 1083
French srt 1083
French srt 1083
Spanish srt 567
Spanish srt 567
Spanish srt 567
Spanish srt 567
Spanish srt 567
Spanish srt 567
Greek srt 1382
English srt 3556
English srt 3556
English srt 3556
Hebrew sub 296
Hebrew sub 296
Hebrew sub 296
Brazilian srt 1291
Brazilian srt 1291
Brazilian srt 1291
Brazilian srt 465
Brazilian srt 465
Portuguese (BR) srt 1066
Portuguese (BR) srt 1066
Arabic srt 6656
Arabic srt 6656
Polish srt 787
Polish srt 787
Polish srt 787
English srt 2580
English srt 2580
English srt 2580
Czech srt 1453
Czech srt 1453
Czech srt 1453
Croatian sub 19736
French srt 2060
Spanish srt 1311
Spanish srt 1311
Spanish srt 1311
Czech srt 1396
Czech srt 1396
French srt 1471
Italian srt 1345
Italian srt 1345
English srt 2533
English srt 2533
English srt 2533
Czech sub 325
Czech sub 325
Czech sub 325
Arabic sub 3319
Arabic sub 3319
Russian srt 1356
Russian srt 1356
Russian srt 1356
Finnish srt 627
Finnish srt 627
Finnish srt 1204
Romanian sub 199
Romanian sub 199
Romanian sub 199
Romanian sub 199
Romanian sub 199
Romanian sub 199
Greek srt 526
Greek srt 459
Greek srt 459
Danish srt 2984
Greek srt 1692
Greek srt 1692
Spanish srt 1150
Swedish srt 1240
Arabic sub 859
Arabic sub 859
French txt 1164
English srt 93058
Greek srt 450
Croatian sub 314
Croatian sub 314
Polish sub 555
Polish sub 555
English srt 7338
English srt 8639
Slovenian sub 160
Slovenian sub 160
Finnish srt 2825
English srt 2417
English srt 2417
Finnish srt 571
Finnish srt 571
Lithuanian sub 28218
Lithuanian sub 28218
Norwegian srt 728
Swedish srt 695
Dutch srt 4619
Danish srt 838
Romanian sub 334
Romanian sub 334
Turkish srt 106
Turkish srt 106
Turkish srt 106
English srt 933
Spanish srt 549
Spanish srt 549
Norwegian srt 223
French
srt 3493
French srt 739
French srt 739
French srt 739
Slovenian sub 1310
Slovenian sub 1310
Estonian sub 383
Estonian sub 383
Estonian sub 383
Slovenian srt 340
Slovenian srt 340
Slovenian sub 473
Slovenian sub 165
Slovenian sub 165
Slovenian sub 165
Croatian srt 534
Croatian srt 534
Slovenian srt 696
Slovenian srt 696
Turkish sub 585
Turkish sub 294
Croatian sub 3773
Croatian sub 3773
Portuguese srt 5165
French srt 3748
English sub 3143
German srt 3764
Slovenian srt 348
Slovenian srt 348
Slovenian srt 348
Slovenian sub 269
Slovenian sub 269
Slovenian sub 269
Slovenian srt 589
Slovenian srt 589
Polish sub 581
Polish sub 581
Slovenian srt 466
Slovenian srt 466
Slovenian srt 466
Greek srt 7095
English srt 5678
Turkish srt 837
Turkish srt 837
Dutch srt 6069
Portuguese (BR) srt 1838
Portuguese (BR) srt 1838
Brazilian srt 3772
Brazilian srt 3772
Romanian sub 6027
Romanian sub 6027
Czech sub 585
Czech sub 585
Czech sub 585
Czech srt 699
Czech srt 699
Czech srt 1047
English srt 5162
English srt 5162
English srt 5162
Finnish srt 1159
Finnish srt 1159
Finnish srt 1159
Portuguese srt 1166
Portuguese srt 1166
English srt 66517
Dutch srt 3510
Swedish srt 584
English srt 51619
Polish sub 7500
Arabic srt 3159
English txt 4126
Portuguese (BR) srt 5647
Spanish srt 1042
Spanish srt 1042
Dutch
srt 934
Dutch
srt 934
Greek srt 2709
Portuguese (BR) srt 36721
Finnish srt 1828
Finnish srt 1828
Finnish srt 1828
Czech srt 2590
Russian srt 26334
Italian srt 4369
Polish sub 1708
English srt 4276
English srt 4276
English srt 4276
English srt 4276
Polish tmp 111
Polish tmp 111
Polish sub 67
Polish sub 67
Polish sub 142
Polish sub 142
Polish tmp 82
Polish tmp 82
Polish tmp 59
Polish tmp 59
Polish sub 182
Polish sub 182
Hebrew srt 657
Hebrew srt 657
Hebrew srt 657
Hebrew sub 123
Hebrew sub 123
Hebrew sub 123
Hebrew sub 123
Hebrew sub 123
Hebrew sub 123
Hebrew sub 919
Hebrew sub 919
French srt 5305
French srt 5305
French srt 5305
English srt 17983
English srt 14434
Serbian sub 1439
Serbian sub 1439
Serbian sub 1439
English srt 3649
Polish srt 340
Arabic srt 2786
Portuguese srt 2399
Portuguese srt 2399
Portuguese srt 2399
English srt 1308
English srt 1308
English srt 1308
English srt 1308
English
srt 6104
Spanish srt 1516
Spanish srt 1516
Spanish srt 1516
Hungarian srt 34728
English srt 8396
English srt 8396
English srt 8396
English srt 3662
Spanish srt 6513
Persian srt 2301
Persian srt 2301
Persian srt 2301
Macedonian srt 27962
Polish sub 160
Czech sub 4828
Albanian srt 27158
English srt 53307
English srt 37840
Polish sub 122
Czech srt 652
Czech srt 652
Czech srt 652
Polish sub 272
Polish sub 272
Polish sub 111
Greek srt 2829
Polish tmp 125
Polish sub 244
Polish tmp 143
Polish sub 1090
Polish tmp 586
Polish tmp 586
French srt 7168
Greek srt 6154
English srt 53581
Brazilian srt 2186
Brazilian srt 2186
Polish tmp 231
German srt 33430
Hungarian srt 3937
Romanian
sub 3487
Romanian sub 1891
Spanish srt 28392
English srt 3774
English srt 3774
Turkish srt 882
Finnish srt 4863
Romanian srt 931
Romanian srt 931
Romanian srt 931
Hungarian srt 1945
Arabic srt 32353
Brazilian srt 731
Brazilian srt 731
Brazilian srt 731
Brazilian srt 731
Hebrew srt 14077
Polish sub 267
Occitan
srt 25594
Polish tmp 100
Polish sub 1463
Serbian sub 2621
Polish sub 307
Polish sub 366
Portuguese srt 901
Portuguese srt 901
Portuguese srt 901
Polish sub 3492
Hebrew srt 734
Hebrew srt 734
Hebrew srt 734
Portuguese srt 12222
Polish sub 357
Polish
sub 306
Polish sub 263
Brazilian srt 1556
Brazilian srt 1556
Brazilian srt 1556
Portuguese (BR) srt 4928
Romanian sub 11045
Greek srt 3068
Swedish
srt 196
Polish sub 138
Polish
sub 275
Romanian sub 4561
Romanian srt 2465
Portuguese
srt 3277
Portuguese
srt 3277
Swedish srt 30670
French srt 6454
Greek
srt 1047
English
srt 5617
Romanian srt 4718
Swedish srt 380
Swedish srt 380
Swedish srt 380
English srt 17267
Romanian
srt 492
Romanian srt 169
Polish srt 263
Polish sub 215
Romanian srt 1228
Romanian srt 1258
English srt 3893
English srt 26864
Portuguese srt 9917
Portuguese srt 9917
Portuguese srt 9917
Spanish srt 5273
Estonian srt 553
English srt 11416
English srt 3972
Spanish srt 15228
Greek srt 10208
Czech sub 552
Spanish srt 1263
English sub 2815
English sub 2815
Romanian
sub 3636
English srt 30351
Polish sub 458
Polish mpl 1584
Polish srt 1869
Turkish srt 649
English srt 10394